placeholder 960
Team Members
Venkatesh Kumar M

Karthik D

Yatish Kiran K

Jayanth KG

Keyur Bavanji Bhai Mori

K V Leela Krishna

Dhaval Raj B

Team Members
S.Sai Manideep

S Jayaprashanth

K Vinod

N Narendra

Chandana R

K Navateja

Keerthana Bhatt HR

Team Members
Indira Katageri

Varsha Ravikumar

Reshma G

Suman P

Jnanavi Thangamma

Shreya K Swaroop

Chiranjeevi B Kamatagi

Meet Our Mentors

Prof. Arvind Giri

Director

Dr. Veena A

Chairperson

Dr. Jessy Nair

Associate Professor

Dr. Biplab Sarkar

Associate Professor